Sengers onderwijsmanagement en advies Frank Sengers
   
Logon


Frank Sengers

Frank Sengers is onderwijskundige en actief als manager, projectmanager, toezichthouder en adviseur in het hoger onderwijs, voortgezet onderwijs, primair onderwijs en voor de lokale overheid.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn lerarenagenda, opleiden, onderwijsarbeidsmarkt, kwaliteitszorg, passend onderwijs, wetenschap en techniek, lokaal onderwijsbeleid, plan van scholen, onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie.

Sengers kan zich goed bewegen in een omgeving waar diverse belangen en ambities spelen. Hij is rustig en heeft een onderzoekende houding. In een complexe omgeving komt hij tot een inhoudelijke agenda en krijgt professionals en organisaties enthousiast voor ontwikkeling en innovatie. Zijn werk kenmerkt zich door inhoudelijk leiderschap.

Download cv in pdf formaat.

Loopbaan

Sengers Onderwijsmanagement & Advies is gestart in 2013. Sengers stelde een voortgangsrapportage op over de Haagse Lerarenbeurs voor De Rode Loper in Den Haag, hij is extern lid van de examencommissie Educatie van de Hogeschool Leiden en voerde een opdracht uit voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam Diemen binnen de Proeftuin Professionalisering Oost. Hij stelde in opdracht van de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam twee subsidieaanvragen op voor de regeling 'Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen' met als penvoerders de ASKO Opleidingsschool en de Academische Opleidingsschool STAIJ. De Amsterdamse openbare schoolbesturen zijn aangehaakt bij de samenwerking van ASKO en STAIJ met Pabo HvA en de Universitaire Pabo van Amsterdam. Voor de Samenwerkende Amsterdamse Lerarenopleidingen (SAL) stroomlijnde Sengers projectaanvragen. 

Voor de start van Sengers Onderwijsmanagement & Advies was Sengers werkzaam in het hoger onderwijs. Vanaf 2004 werkte hij als onderwijsmanager en projectmanager bij de Hogeschool van Amsterdam. Hij was verantwoordelijk voor de samenwerking tussen Pabo HvA en het werkveld en zette hiervoor opleidingsscholen op. Hij gaf leiding binnen de pabo en werkte aan de accreditatie van de opleiding. Hij stond aan de wieg van het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Noord-Holland Flevoland en ontwikkelde, in samenwerking tussen HvA en UvA, de  Universitaire Pabo van Amsterdam. In de periode 2010-2013 werkte hij als manager Onderwijs en Opvoeding voor de nieuwe hogeschool Windesheim Flevoland. Hij gaf leiding aan Pabo Almere bij de overgang van de HvA naar Windesheim en was verantwoordelijk voor de start van de nieuwe opleiding pedagogiek in Almere en het aanbieden van de masteropleiding Special Educational Needs. In Almere leverde hij een bijdrage aan de verbeterslag die het onderwijs moest maken via deelname aan de stuurgroep LEA plus en de Impuls Onderwijs Almere.

Vanaf 2006 tot en met 2013 was Sengers nauw betrokken bij het schoolbestuur Amsterdam West Binnen de Ring. Als lid van het nieuwe bestuur was hij verantwoordelijk voor de overdracht en fusie van 17 Amsterdamse basisscholen, die vanuit vier stadsdelen, samen het nieuwe schoolbestuur Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) vormden. Ontwikkeling van de nieuwe organisatie, kwaliteitsverbetering (geen zwakke scholen) bij teruglopende inkomsten waren belangrijke thema's. Op basis van een strategisch beleidsplan is AWBR ontwikkeld. Vanaf 2011 tot en met 2013 was hij lid van de Raad van Toezicht en van de financiële audit commissie.

In de periode 2002 tot en met 2005 werkte Sengers als senior coördinerend beleidsmedewerker voor de Gemeente Amsterdam (DMO). Hij gaf leiding aan de unit primair onderwijs in de gehele breedte van het lokale onderwijsbeleid. Omdat het lerarentekort een van de grootste bedreigingen vormden voor het onderwijs nam hij het initiatief om samen met schoolbesturen po, vo, mbo, lerarenopleidingen, stadsdelen en gemeente het Amsterdamse Platform Onderwijsarbeidsmarkt (APO) op te richten. Hij was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het taalbeleid voor Amsterdam (Taalweb Amsterdam). Andere dossiers waren het plan van scholen, voor en vroegschoolse educatie, onderwijskansenbeleid,  onderwijsachterstandenbeleid, ict, brede school, school TV (AT5 Basta), museumeducatie en onderwijs in allochtone levende talen.

Van 1999 tot en met 2001 werkt Sengers als onderwijsadviseur bij het toen pas opgerichte bureau OOG onderwijs en jeugd. Hij ondersteunde WSNS samenwerkingsverbanden en was betrokken bij de vorming van Regionale Expertisecentra (REC-4), ontwikkelingen die samenkomen in het huidige passend onderwijs. Hij ondersteunde het toenmalige Amsterdamse Stadsdeel Zeeburg (Oost) bij zowel het lokale onderwijs- en jeugdbeleid als bij het bestuur van de openbare scholen. Hij adviseerde en reorganiseerde scholen en bereidde het onderwijs in de nieuwe wijk Amsterdam IJburg voor. 

In dezelfde periode (1998-2000) was Sengers docent onderwijskunde voor de hbo deeltijdopleiding pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam.

Sengers startte zijn carrière als beleidsmedewerker voor het toenmalige Amsterdamse Stadsdeel Slotervaart (Nieuw West). Hij had hier taken op het gebied van lokaal onderwijsbeleid (onderwijsachterstanden, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, onderwijs in allochtone levende talen, OALT, brede school, schoolbegeleiding en volwasseneneducatie). Hij werkte aan de samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en welzijn door de vorming van Jeugdzorgadviesteams (JAT). Schoolbestuurlijk vervulde hij taken op het gebied van weer Samen naar School, het begeleiden van scholen bij het opstellen van schoolplannen en schoolgidsen en de uitwerking van het onderwijsachterstandenbeleid. Hij werkte aan de start van de eerste voorscholen (VVE) in Amsterdam. Uitstapjes waren beleidsterreinen als stedelijke vernieuwing en migrantenbeleid.

Opleiding

Na de middelbare school in Valkenswaard volgde Sengers een opleiding tot leraar basisonderwijs aan de Pedagogische Hogeschool Hemelrijken in Eindhoven (nu Fontys) (1987-1991), vervolgd door een studie onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam (1991-1995). Als student was hij actief in de medezeggenschapsraad, studievereniging, opleidingscommissie, faculteitsraad en faculteitsbestuur. Tijdens en direct na zijn studie werkte Sengers als leraar basisonderwijs op diverse Amsterdamse basisscholen en schreef het sectoraal ontwikkelingsplan voor de sector Economie en Management van de Haagse Hogeschool. Aansluitend aan zijn studie (1995) werkte hij kort als onderzoeker voor zijn afstudeer begeleider bij het Kohnstamm Instituut (UvA). Hij was betrokken bij een onderzoek naar schoolleiderschap en bij een beleidsreconstructie naar de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs.