Sengers onderwijsmanagement en advies
   
Logon

Onderwijspersoneel en arbeidsmarkt

Een thema dat vanuit diverse invalshoeken benaderd wordt is onderwijspersoneel en arbeidsmarkt.  U kunt bij Sengers Onderwijsmanagement & Advies terecht voor vraagstukken op het gebied van:

  • Lerarenbeleid en lerarenagenda
  • Integraal personeelsbeleid
  • Bestuur academie
  • Opleidingsvraagstukken
  • Opleiden in de school en samenwerking tussen lerarenopleiding en scholen
  • Begeleiding en verder scholing van beginnende leraren (Inductiefase)
  • Doorstroom naar masteropleidingen
  • Arbeidsmarktknelpunten
  • Leergemeenschappen

 Sengers heeft vanuit diverse rollen en opdrachten gewerkt aan vraagstukken rondom onderwijspersoneel en arbeidsmarkt. Hieronder een illustratie.

Als tijdens zijn werk voor het onderwijs in Amsterdam Nieuw-West en later in Amsterdam Oost groeide de overtuiging dat de kwaliteit van personeel bepalend was voor vraagstukken rondom onderwijsachterstanden, passend onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie. Personeel is een belangrijke sleutel tot kwaliteit. Hij deed hier de eerste ervaring op met functiedifferentiatie door al rond de millenniumwisseling universitair opgeleide orthopedagogen aan te stellen binnen het basisonderwijs.

Toen het lerarentekort groot was werkte hij voor de Gemeente Amsterdam (DMO) (2002-2005) en was verantwoordelijke voor het beleid t.a.v. lerarentekort. Met scholen, schoolbesturen, stadsdelen, opleiden en OCW werden afspraken gemaakt en heeft hij het Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt opgericht. Als eerste in Nederlands wist het Amsterdamse onderwijsveld zich te verenigen wat gezien het aantal betrokkenen een complexe opgave was. Hier heeft Frank kennisgemaakt met de meer kwantitatieve aspecten rondom de onderwijsarbeidsmarkt. Op dat moment waren de tekorten aan voldoende en vooral aan kwalitatief goed personeel het grootst in de grote steden en met name bij ‘zwarte’ basisscholen en in het vmbo. De richtinggevende vraag die hij hierbij hanteerde was: ‘hoe is met mogelijk dat de scholen met het grootste budget (i.v.m. onderwijsachterstandsmiddelen) en met het inhoudelijk meest uitdagende werk zo moeilijk aan voldoende en goed personeel weten te komen? Partijen hebben krachten gebundeld in een programma waarin werving, opleiden, verzuim, begeleiden van beginnende leerkrachten, inzetten van kunstenaars maar ook wonen en parkeren samenkwamen.

Met de opdracht om Pabo HvA weer beter met het Amsterdamse scholenveld te laten samenwerken stapte hij over naar de HvA. Er moest niet alleen een kwaliteitsslag gemaakt worden maar opleiding en werkveld moesten elkaar opnieuw vinden. Opleiden in de school was daar het instrument voor. In overleg met scholen, schoolbesturen en pabo heeft het ‘HvA model Opleiden in de school’ ontwikkeld. Bij zijn vertrek in 2010 werkten 10 clusters van opleidingsscholen, met in totaal 98 betrokken basisscholen intensief met elkaar en met de HvA aan het opleiden van leerkrachten die optimaal zijn toegerust voor het onderwijs op de scholen. Naast het samenwerken tussen opleiding en scholen bij het opleiden (personeelsontwikkeling) werd er in leergemeenschappen door studenten, schoolopleiders en instituutsopleiders samengewerkt aan schoolontwikkeling en kennisontwikkeling. Opleidingsschool STAIJ en de OGO-Opleidingsschool (HvA en ASKO) werden landelijk erkend (OCW/NVAO) en bekostigd waarbij de OGO-Opleidingsschool zelfs Academische opleidingsschool werd.

In diezelfde periode gaf hij richting aan de Universitaire Pabo van Amsterdam (start 2010). Studenten met een vwo vooropleiding volgen gelijktijdig een lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo HvA) en een universitaire bachelor opleiding pedagogiek (UvA). Een belangrijke bijdrage van hem was dat er een geïntegreerd curriculum ontwikkeld is dat opleidt voor onderwijs in een grootstedelijke context. In de Universitaire lerarenpraktijk werken studenten, opleiders en onderzoekers niet alleen aan leerkrachtvaardigheden maar voeren onderzoek uit in en voor de onderwijspraktijk. Naast UvA en HvA waren scholen en schoolbesturen vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling van de UPvA zodat leerkrachten daadwerkelijk voor en door de stad worden opgeleid.

Toen Sengers voor Windesheim Flevoland clustermanager Onderwijs & Opvoeding werd worstelde het onderwijs in Almere met een enorm kwaliteitsprobleem. Vanuit het besef dat de verantwoordelijkheid van een opleiding niet stopt bij de diploma-uitreiking heeft hij in gesprek met besturen en gemeente een substantiële bijdrage geleverd aan de Impuls Onderwijs Almere. In het bijzonder in de programmalijn Goed Onderwijspersoneel is een bijdrage geleverd die onderscheidend is ten opzichte van onderwijsbeleid in andere gemeentes. Het opleiden in de school werd vormgegeven met, naast personeelsontwikkeling, veel aandacht voor schoolontwikkeling. Binnen Windesheim werken studenten, opleiders en school samen aan ontwikkelthema’s vanuit de scholen. De lijn van samen opleiden wordt doorgetrokken naar de Inductiefase. Beginnende leerkrachten volgen gedurende twee jaar een inhoudelijk en vakdidactisch programma op de pabo en krijgen begeleiding door schoolopleiders. De invulling van een Inductiefase is in lijn met het advies van de Commissie Kennisbasis Pabo waar momenteel uitwerking aan gegeven wordt. Het Inductietraject wordt momenteel zo bijgesteld dat het leerkrachten adequaat voorbereid op Passend Onderwijs. Leerkrachten worden gestimuleerd om door te stromen naar een masteropleiding. Hij haalde de masteropleiding SEN naar Almere. Leerkrachten kunnen kiezen om te beginnen met losse modules en zo kennis maken met de masteropleiding. Ontwikkeling van de lijn opleiden, inductie, master vormt een belangrijke insteek om te komen tot substantieel beter onderwijspersoneel.

Vanuit Sengers Onderwijsmanagement & Advies stelde Sengers twee subsidieaanvragen (ASKO en STAIJ) op in het kader van de regeling 'Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen'. De samenwerking van de schoolbesturen ASKO en STAIJ met Pabo HvA en de Universitaire Pabo van Amsterdam, binnen academische opleidingsscholen, is verbreed naar de schoolbesturen AWBR, OOADA, SiriusSOON, STWT. In opdracht van de Samenwerkende Amsterdamse Lerarenopleidingen zorgde hij voor het stroomlijnen van samenwerkingsprojecten tussen opleidingen en scholen.